fbpx

زندگی در استرالیایی

ارزشهای مشترک استرالیا، مبتنی بر آزادی، احترام، انصاف و برابری فرصتها است و برای جامعه ما مرکزیتی فراهم می کند که یک مکان امن، مرفه و مسالمت آمیز برای زندگی باشد و به استرالیا کمک کرده است تا به یکی از موفق ترین جوامع چند فرهنگی جهان تبدیل شود.

در حالی که این ارزش ها و اصول تا حدی با بسیاری از کشورهای دیگر مشترک هستند، آنها برای محیط منحصر به فرد استرالیا طرح شده اند، و از طریق اسکان میلیون ها نفر از مردم از سراسر جهان در استرالیا شکل گرفته اند. اگر چه این ارزشها ممکن است توسط افراد مختلف بطور متفاوتی بیان شوند، معنایشان یکسان باقی می ماند. این ارزشها کشور و فرهنگ ما را تعریف کرده و شکل می دهند و دلیلی بر این هستند که چرا بسیاری از مردم مایل به استرالیایی شدن هستند.

اولین ساکنان استرالیا، افراد بومی و جزیره نشینان تنگه تورز بودند که قدیمی ترین فرهنگ ها و سنت های دوام دار در جهان را دارند. اولین مهاجران غالبا از بریتانیا و ایرلند بودند و این میراث انگلیسی و سلتیکی تأثیر قابل توجه و مداومی در تاریخ ، فرهنگ و سنت های سیاسی استرالیا داشته است . امواج مهاجرت بعدی مردم را از سراسر دنیا به استرالیا آورده است ، که همه آنها خدمات منحصر به فردی به استرالیا و شیوه زندگی آن کرده اند.

این بیانیه ارزش های مشترک به دنبال این نیست که همه را مثل هم با اعتقادات یکسان بسازد. این ارزشها توسط استرالیایی ها طی سالهای متمادی ترویج و مورد بحث قرار گرفته اند و به استرالیا کمک کرده اند تا از میلیونها انسان از بسیاری از گروههای قومی و سنت ها استقبال کند.

هدف این است که به ساکنان جدید و شهروندان آتی استرالیا کمک شود که ارزش های بنیادی را درک کنند که به ایجاد و حفظ جامعه چند فرهنگی موفق مان کمک کرده اند. در استرالیا ، مردم آزادی های زیادی دارند. اما همه ملزم به اطاعات از قوانین استرالیا هستند ، که توسط دولت منتخب دموکراتیک برای حفظ یک جامعه منظم ، آزاد و امن ایجاد شده اند .

ارزش های ما

 • احترام به آزادی و عزت فردی

در استرالیا، افراد باید به آزادی و عزت دیگران و نظرات و انتخاب های آنها احترام بگذارند.

خشن بودن نسبت به شخص دیگر خلاف قانون است. خشونت از هر نوع، از جمله آزار لفظی و جسمی، غیرقانونی است. استرالیایی ها به اختلاف صلح آمیز و بالاتر از همه به حق ایمن بودن و مصون ماندن از خشونت و ارعاب اعتقاد دارند.

 • آزادی مذهب

استرالیا هیچ مذهب ملی رسمی ندارد و مردم در استرالیا آزادند كه پیروی از هر مذهبی را انتخاب كنند. دولت با همه شهروندان، به هر مذهب و اعتقادی که باشند ، یکسان رفتار می کند. با این حال، عبادات مذهبی نباید قوانین استرالیا را نقض کند. مردم در استرالیا همچنین ممکن است ترجیح دهند از مذهبی پیروی نکنند.

قوانین مذهبی در استرالیا هیچ موضع قانونی ندارند. قوانین استرالیا باید توسط همه در استرالیا رعایت شود، از جمله در مواردی که آن با قوانین مذهبی متفاوت است.

عدم تحمل مذهبی در جامعه استرالیا قابل قبول نیست. به همه افراد باید فرصت برابر داده شود تا اهداف و منافع خود را صرف نظر از قومیت یا مذهب خود دنبال کنند، تا زمانی که از قوانین استرالیا پیروی می کنند.

 • آزادی بیان

افراد در استرالیا باید بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند، تا زمانی که در چارچوب قانون باشد. در استرالیا ، افراد می توانند در مکان های عمومی یا خصوصی برای گفتگوهای اجتماعی یا سیاسی ملاقات کنند. مردم همچنین آزادند در مورد هر موضوعی نظر خود را بگویند و بنویسند و در مورد ایده های خود با دیگران بحث کنند. روزنامه ها، تلویزیون و رادیوها آزادی یکسانی دارند.

تشویق به خشونت علیه شخص یا گروه دیگری از افراد (مثلاً به دلیل فرهنگ، قومیت ، مذهب یا پیشینه آنها) هرگز قابل قبول نیست زیرا خلاف ارزشها و قوانین استرالیا است. همچنین ادعاهای دروغین یا تشویق دیگران به نقض قانون ، غیرقانونی است. آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده افراد دیگر باید مورد احترام قرار گیرد ، تا زمانی که چنین اظهاری قانونی باشد.

 • آزادی وابستگی

در استرالیا، افراد آزادانه می توانند به طور داوطلبانه به هر گروهی بپیوندند یا آن را ترک کنند، تا زمانی که این کار در چارچوب قانون باشد. افراد در عضویت برای هر سازمان حقوقی مانند یک حزب سیاسی ، اتحادیه صنفی ، مذهبی ، فرهنگی یا اجتماعی آزاد هستند. افراد را نمی توان مجبور به عضویت در سازمانی یا مجبور به ترک آن کرد.

استرالیایی ها می توانند آزادانه با دیگران جمع شوند، از جمله در اعتراض به اقدام دولت یا سازمان.

استرالیایی ها مجاز به اعتراض مسالمت آمیز علیه اقدامات دولت هستند، زیرا تحمل اعتراض عمومی مسالمت آمیز بخشی اساسی از دموکراسی است. با این حال، همه اعتراض ها با ید در چارچوب قانون باشد. این بدان معنی است که اعتراض ها باید صلح آمیز باشند و نباید صدمه ای به شخصی وارد کنند یا به اموال آسیب برسانند.

 • تعهد به حکومت قانو ن

کلیه استرالیایی ها توسط قوانین و سیستم های حقوقی مان محافظت می شوند. استرالیایی ها اهمیت قوانین را در حفظ یک جامعه صلح آمیز و منظم تشخیص می دهند.

تحت حکومت قانون، تمام استرالیاییها از نظر قانون برابر هستند و هیچ شخص یا گروهی بالاتر از قانون نیست. در استرالیا، همه باید از قانون اطاعت کنند و هیچ موقعی آن را زیر پا نگذارند، در غیر اینصورت جریمه خواهند شد. شما باید از قانون پیروی کنید حتی اگر کسی حواسش به شما نیست.

قوانین استرالیا برای همه افراد در استرالیا اعمال می شود. این بدان معناست که صرف نظر از پیشینه و فرهنگتان، شما باید قوانین استرالیا را دنبال کنید.

 • دموکراسی پارلمانی

سیستم حکومتی استرالیا یک دموکراسی پارلمانی است. قوانین ما توسط پارلمان های منتخب مردم تعیین می شود. این بدان معناست که شهروندان استرالیایی در نحوه اداره کشور دخیل هستند. قدرت دولت از مردم استرالیا ناشی می شود چون شهروندان استرالیا به افراد رای می دهند تا آنها را در پارلمان نمایندگی کنند.

 • برابری فرصت برای همه مردم

جامعه استرالیا بدون در نظر گرفتن جنسیت ، گرایش جنسی، سن، ناتوانی، مذهب، نژاد یا منشا ملی یا قومی، به حقوق برابر برای همه مردم ارج می نهد .

تعدادی قانون در استرالیا وجود دارد که شخص را از رفتار متفاوت دیگران محافظت می کند.

این قانون در استرالیا اعمال می شود تا افراد با پیشینه های مختلف مورد تبعیض قرار نگیرند.

زنان و مردان در استرالیا از حقوق مساوی برخوردار هستند و باید برای دستیابی به اهداف و منافع خود از فرصت برابر برخوردار شوند. تبعیض در حق یک شخص به دلیل جنسیت، خلاف قانون است.

زنان و مردان هر دو حق دارند كه در مورد امور شخصی خود، مانند ازدواج و مذهب، به طور مستقل انتخاب كنند و توسط قانون در برابر ارعاب و خشونت محافظت مي شوند.

 • یک “رفتار عادلانه ” برای همه

در استرالیا، ما معتقدیم که همه افراد شایسته یک “رفتار عادلانه” هستند و مردم نباید توسط هیچ گونه تمایز طبقاتی محدود شوند. به هرکسی، صرف نظر از پیشینه اش، فرصتی برابر برا ی دست یابی به موفقیت در زندگی داده می شود. اطمینان از برخورداری همه از حقوق قانونی یکسان، یک جنبه مهم عدالت در جامعه استرالیا است. آنچه که یک شخص در زندگی به دست می آورد باید ناشی از سخت کوشی و استعداد های او باشد.

بسیاری از مهاجران جدید در استرالیا با کار سخت و تلاش خود رهبرانی در تجارت ، حرفه شان، هنر، خدمات عمومی و ورزش شده اند.

 • احترام و تحمل متقابل دیگران

استرالیا برای اصول احترام و تحمل متقابل ارزش قائل است. این به معنای گوش دادن به دیگران و احترام به دیدگاه ها و نظرات آنها است، حتی اگر نظرات آنها با نظر شما متفاوت باشند. افراد باید در جایی که می بینند با هم اختلاف دارند، نسبت به یکدیگر مدارا کنند.

نژادپرستی در استرالیا جایی ندارد. این شامل ایجاد یا به اشتراک گذاری موضوعات توهین آمیز نژادی در اینترنت یا سایر نشریات و اظهارنظرهای توهین آمیز نژادی در یک مکان عمومی یا در یک رویداد ورزشی است.

اگر شما نژادپرستی را تجربه می کنید ، می توانید به کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز شکایت کنید.

 • دلسوزی برای نیازمندان

استرالیایی ها برای “رفاقت” ارزش قائل هستند. ما در مواقع ضروری به یکدیگر کمک می کنیم. به عنوان مثال، این ممکن است به معنای بردن یک وعده غذایی برای یک همسایه سالخورده، بردن یک دوست برا ی قرار ملاقات پزشکی با ماشین مان یا دیدار از فردی بیمار، ضعیف یا تنها باشد.

در این روحیه رفاقت ، استرالیا دارای یک سنت قوی در خدمات اجتماعی و داوطلبانه است – که مراقبت از یکدیگر و تقویت کردن جامعه می باشد. داوطلب شدن فرصتی عالی برای به اشتراک گذاشتن دانش، یادگیری مهارت های جدید و افزایش ادغام در جامعه استرالیا و احساس تعلق به آن است. فرصت های زیادی برای داوطلب شدن در استرالیا وجود دارد.

 • انگلیسی به عنوان زبان ملی

جامعه استرالیا به زبان انگلیسی به عنوان زبان ملی استرالیا ، و به عنوان یک عنصر مهم متحد کننده برای جامعه ارزش قائل است. افرادی که در استرالیا زندگی می کنند باید برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش کنند.

یادگیری زبان انگلیسی مهم است زیرا به شما کمک می کند تا تحصیل ، شغل و ادغام بهتری در جامعه داشته باشید. این امر برای مشارکت اقتصادی و انسجام اجتماعی ضروری است.

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/australian-values

آخرین اخبار


 

افتتاح حساب بانکی در استرالیا

افتتاح حساب بانکی در استرالیا

در صورتی که می‌خواهید به کشور استرالیا مهاجرت کنید و یا به فکر توسعه کسب و کار و تحصیل در این کشور هستید، به هر حال باید به فکر افتتاح حساب بانکی در استرالیا باشید. اگر چه این کار چندان سختی نیست و به دو صورت آنلاین و حضوری می‌توانید کار را انجام دهید ولی به هر حال...

read more
راه‌های سریع انتقال پول به ایران

راه‌های سریع انتقال پول به ایران

اگر می‌خواهید کسب و کار خود را به خارج از کشور توسعه دهید و در نتیجه یکی از موضوعاتی که به ان فکر می‌کنید، نحوه انتقال پول به ایران است، و اگر در خارج از کشور کار می‌کنید و می‌خواهید ماهانه مبلغی را به حساب اعضای خانواده خود در ایران واریز نمایید، این مطلب را مطالعه...

read more
انتقال پول از ایران به استرالیا

انتقال پول از ایران به استرالیا

در صورتی که یکی از عزیزان شما در کشور استرالیا زندگی می‌کند و می‌خواهید مبلغی پول به حساب بانکی این فرد در کشور استرالیا واریز کنید، قطعاً به دنبال روش‌های انتقال پول از ایران به استرالیا خواهید بود. اغلب افرادی که به صرافی بلوچ مراجعه می‌کنند، به دنبال روش‌های سریع...

read more